Unger (1868)

Anton Unger se narodil v Praze roku 1806. Roku 1826 byl odveden k armádě jako pomocník polního lékaře. Když roku 1833 dokončil studium medicíny a chirurgie na Josefínské akademii, byl povýšen na vrchního lékaře, roku 1836 se stává plukovním lékařem 6. husarského pluku. Zpracoval studii o zlomeninách nohou, kterou později rozšířil do širšího pojednání zveřejněného roku 1843, za něž obdržel královskou württemberskou Zlatou medaili za umění a vědy. Téhož roku zveřejnil pojednání o lázních v Haliči. Roku 1846 je jmenován šéflékařem v Tarnówě, kde si získal zásluhy při potlačení epidemie tyfu, cholery a očních hcorob. Za zásluhy ve válečných letech 1848 a 1849 získal zlatý Záslužný kříž s korunou a císařský ruský Řád sv. Stanislava II. třídy. Roku 1851 se stává šéflékařem při ženijní akademii, roku 1854 je povýšen na štábního lékaře II. třídy. roku 1859 byl jmenován vrchním lékařem ve Veroně a za činnost v tomto úřadě byl vyznamenán rytířským křížem Řádu Františka Josefa a velkovévodským bádenským Řádem Zähringenského lva s dubovými listy. Roku 1862 působí jako poradce při reformě sanitární služby u mobilního vojska, roku 1863 je vyslán do Gentu jako rakouský zástupce na konferenci o poskytování pomoci na válečném poli. Roku 1864 je povýšen na vrchního štábního lékaře I. třídy a jmenován sanitárním referentem při generálním velitelství v Lembergu. Při tamní invalidovně založil ústav pro zaměstnávání slepců. Roku 1866 se stává členem a referentem Vlasteneckého spolku pro podporu raněných, jejich vdov a sirotků. U příležitosti jeho odchodu na odpočinek mu císař František Josef I. vlastnoručním listem ze dne 28. listopadu 1866 udělil Řád železné koruny III. třídy, na základě jehož stanov jej 21. dubna 1868 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V červeném štítě je stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách žerď se stříbrným jednocípým praporcem s červeným volným křížem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem; II. dvě složená křídla, přední stříbrné s červeným volným křížem, zadní červené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com