Ullrich de Törökvész

Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. července 1918 Rezsőho Ullricha, generálmajore na dovolené s prozatímním výslužným, za více jak čtyřicet let služby v armádě, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát törökvészi (de/von Törókvész). Spolu s žádostí o povýšení přijaté ministerstvem vnitra 10. ledna 1918 přiložil i návrh erbu:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě dřevěnou loukoť, v levé tlapě ocelový náboj kola, který je v horním pravém rohu provázený zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, každé se stříbrnou lilií, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

6. října 1918 byl erb posouzen erbovním cenzorem jako přijatelný, ale k vydání diplomu už nedošlo.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com