Tumlirž

Adam Franz Anton Emanuel Tumlirž pocházel z vojenské rodiny, jeho praděd a děd sloužili v habsburské armádě jako subalterní a štábní důstojníci. Jeho otec byl jako kornet hannoverského pluku těžce raněn v bitvě u Hochstädtu, následkem čehož byl uznán neschopným další služby v armádě a působil v civilní sféře jako celní výběrčí. Adam Franz Anton Emanuel sám vstupuje 10. dubna 1726 coby osmnáctiletý jako vojín k pluku Caraffa. 1. února 1732 se stává desátníkem, 1. března 1833 strážmistrem. 1. září 1735 je povýšen na praporčíka a přeložen k pluku Louis Württemberg, odkud se 23. března 1740 dostává k dragounskému pluku Sachsen-Gotha, kde je 1. listopadu 1752 povýšen na hejtmana. Vyznamenal se 18. května 1757 v bitvě u Kolína, v níž byl dvakrát raněn. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císařovna Marie Terezie 27. srpna 1757 povýšila do šlechtického stavu, udělila mu predikát von a erb:

Ve štítě je černé břevno provázené nahoře v červeném cválajícím koněm s uzdou, ale bez sedla, dole v modrém skálou, jejíž úpatí je ovinuto devizou HIC VINCERE AUT MORI. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž v přílbě držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com