Todesco

Na základě Řádu železné koruny uděleného kabinetním listem ze dne 16. ledna 1861 povýšil císař František Josef I. 17. března 1861 Eduarda Todeska, privilegovaného velkoobchodníka, ředitele privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda, správního radu privilegované haličské Dráhy Karla Ludvíka, správního radu privilegovaného Úvěrního ústavu pro obchod a řemesla a majitele velkostatku Nagyvázsony v Uhrách, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě tři černé kotvy (2,1). 2. v modrém stříbrný kůň. 3. v modrém na stříbrné patě stříbrné šikmo stříbrně okřídlené kolo o osmi paprscích. 4. v černém čtyři zlaté hvězdy (2,2). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé opačně, mezi nimi tři pšeničné klasy, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí stříbrný kůň, přikrývadla modro – stříbrná.

Vlastnoručním listem ze dne 25. října 1869 udělil František Josef I. Eduardu rytíři von Todesco řád Železné koruny II. třídy. Listinou z 30. prosince 1869 mu udělil predikát Freiherr von a polepšil mu erb:

Do středu rytířského štítu je vložen černo – zlatě polcený srdeční štítek s orlem střídavých tinktur s červenými jazyky. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zlato – černě dělená křídla, mezi nimi tři zlaté olistěné pšeničné klasy. Štítonoši jsou vpravo zlatý lev s červeným jazykem, vlevo stříbrný kůň, na krku mají cimbuřový obojek, z něhož visí řetěz, kterým jsou štítonoši připoutáni k bronzové arabesce. Obojek s řetězem je u lva černý, u koně modrý. Na arabesce visí zlatá páska s černou devizou DEO ADJUVANTE.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 645-649.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com