Tobisch z Labotýna

Rodina Tobischů odvozovala svůj původ od Maxmiliána Tobische, radního města Kadaně, který byl roku 1734 povýšen císařem Karlem VI. do českého šlechtického stavu s predikátem von Dobischau. Počátkem roku 1898 požádal údajný Maxmiliánův potomek, ministerský sekretář na ministerstvu kultu a vyučování dr. Karl Tobisch, o obnovení šlechtictví. Žádosti bylo vyhověno a výnosem c. k. ministerstva vnitra ze 4. listopadu 1898 mu byl obnoven titul, predikát von Dobischau a zděděný erb. Po něm byl titul uznán i jeho bratrům. Renobilitace byla zrušena z důvodu užití fals 24. října 1903 (viz Tobisch z Dobischau).
 
Jediným z Tobischů, kterému se podařilo opětovně dosáhnout šlechtictví, byl Karel. Ze všech sourozenců získal nejvýznamnější postavení: stal se viceprezidentem zemské školní rady pro Čechy a byl vyznamenán řádem Železné koruny III. třídy a komandérským křížem s hvězdou papežského řádu Sv. Řehoře. Při příležitosti odchodu do výslužby jej císař František Josef I. 4. března 1912 povýšil do rytířského stavu bez taxy. Tobisch ale nepožádal c. k. ministerstvo vnitra o zhotovení diplomu, čímž se vyhnul nepříjemnému výběru nového erbu. Majestát totiž nebyl pro platnost titulu nezbytný, ale šlechtický odbor ministerstva vnitra tuto skutečnost akceptoval jen s nechutí, protože příjmy z vydávání diplomů významně zvyšovaly příjmy jeho úředníků.
 
Teprve v říjnu 1915 si Karl Tobisch vydání diplomu u c. k. ministerstva vnitra skutečně objednal. Listina mu byla vystavena s datem 16. října 1915. Karel zároveň získal predikát rytíř Tobisch z Labotýna (Ritter Tobisch von Labotýn). byl mu udělen i nový erb:
 
Modrý štít se stříbrnou hlavou, v níž jsou tři modré hvězdy vedle sebe. Ve štítě stojí stříbrná věž z kvádrovaného zdiva zakončená cimbuřím se třemi viditelnými stínkami, která má tři černé okenní otvory (1:2) a zavřenou dřevěnou bránu. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem na pravé přílbě jsou dvě zavřená křídla, přední modré se třemi stříbrnými hvězdami (1:2), zadní stříbrné. Z levé přílby vyrůstá stříbrný lev s červeným jazykem.
 
Elznic, Václav, Renobilitační procesy pražské, zvláštní příloha Zpravodaje Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě č. VI, Ostrava 1984.
Županič, Jan. Renobilitace a problém šlechtictví na konci Rakousko-uherské monarchie. Heraldika a genealogie, 2005, vol. 38, no. 3-4., s. 168-203.
Županič, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com