Tobisch z Dobischau

Rodina Tobischů odvozovala svůj původ od Maxmiliána Tobische, radního města Kadaně, který byl roku 1734 spolu s bratrem Janem povýšen císařem Karlem VI. do českého šlechtického stavu s predikátem von Dobischau či česky z Towaczowa. Počátkem roku 1898 požádal údajný Maxmiliánův potomek, ministerský sekretář na ministerstvu kultu a vyučování dr. Karl Tobisch, o obnovení šlechtictví. Žádosti bylo vyhověno a výnosem c. k. ministerstva vnitra ze 4. listopadu 1898 mu byl obnoven titul, predikát von Dobischau a zděděný erb:
 
Červeno-modře dělený štít. V horním poli je zlatý kráčející lev s červeným jazykem, v dolním stříbrná kotva s příčným břevnem a závěsným kruhem. Na štítě stojí turnajská přílba s červeno-zlatými a modro-stříbrnými přikrývadly vycházejícími z červeno-zlato-modro-stříbrné točenice. Klenotem jsou zavřená černá křídla a mezi nimi polovina lva ze štítu.
 
Krátce po Karlovi, 29. října 1898, požádali o renobilitaci i jeho bratři Vilém, rada českého zemského výboru v Praze, a Viktor, magistr farmacie a emeritní lékárník na Smíchově, kterým byla potvrzující listina vystavena 8. července 1899.
 
Šlechtictví rodiny Tobischů ale mělo jepičí život. Již v červnu 1903 c. k. ministerstvo vnitra konstatovalo, že při renobilitaci rodu byla použita falza Aloise rytíře Müllera z Mildenbergu. Reakce bratrů Tobischů byla až neuvěřitelně příkladná. Prohlášením ze 12. října 1903 se totiž všichni tři za sebe i své potomky zřekli svých šlechtických titulů, vrátili potvrzovací listiny a požádali o opravu matrik. Úředně byla renobilitace zrušena 24. října 1903. Pokud ale přihlédneme k postavení rodiny, zejména Karla a Vilém, je tento vstřícný postup pochopitelný. Pohana, kterou Tobischové utrpěli při renobilitačních procesech, ještě mohla být znásobena tahanicemi s c. k. ministerstvem vnitra a mohla skončit před soudem za neoprávněné užívání šlechtictví. Jediným z Tobischů, kterému se podařilo opětovně dosáhnout šlechtictví, byl Karel (viz Tobisch z Labotýna).
 
 
Elznic, Václav, Renobilitační procesy pražské, zvláštní příloha Zpravodaje Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě č. VI, Ostrava 1984.
Županič, Jan. Renobilitace a problém šlechtictví na konci Rakousko-uherské monarchie. Heraldika a genealogie, 2005, vol. 38, no. 3-4., s. 168-203.
Županič, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com