Thellmán de Sebes

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Budapešti 15. května 1903, Józsefa Thellmána, bývalého plukovníka zeměbrany, za 39 let služby v armádě, spolu se syny Frigyesem, Richárdem a Jánosem vzešlými z manželství s Emilií Axster, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát sebesi (de/von Sebes) a erb:

V červeném štítě je stříbrné vlnité břevno provázené třemi stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená červená křídla se stříbrným břevnem, mezi nimi vyniká ruka držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 171, 198-200 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com