Tessits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Michaela Tessitse, hraničáře a bývalého poručíka v Zentě, spolu se syny Theodorem a Illiou a dcerami Marií a Elisabethou vzešlými z manželství s Jovankou Matics, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve stříbrném štítě vyniká z horního okraje červená zvrácená krokev sahající do poloviny štítu se dvěma šípy dva šípy hroty vzhůru, uvnitř níž je modrý půlměsíc, nad běžícím vlkem přirozené barvy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí vlk ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 124 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com