Termatsits

Listinou danou ve Vídni 26. března 1840 císař Ferdinand I. potvrdil mezitím zemřelému Georgiu Termatsitsovi, řediteli panství záhřebského biskupa v Banátu, držbu statku Birda v Temesském komitátu získanou 29. prosince 1828 a jeho vdovu Barbaru Ebelin spolu se syny Rudolphem, Georgiem Antoniem, Ladislaem a Alexanderem Colomanem a dcerami Carolinou provdanou ze Demetria Rózsu, Berthou provdanou za Joanna Kovacsicse, Idou provdanou ze Joanna Kapdebo, Juliannou a Agnes povýšil do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

Ve zlatém štítě stojí na trávníku zelená hora, na jejímž vrcholu spočívá zlatá koruna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé opačně, mezi nimi je zlatá hvězda.

Királyi Könyvek, 66. kötet, 87p-881 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com