Rzehak

Joseph Rzehak se narodil v Budíně roku 1783. Do armády vstupuje jako spielmann u bombardýrského sboru 16. února 1796. Od 10. ledna 1799 je podkanonýrem u 1 pluku polního dělostřelectva, kanonýrem se stává 11. března 1799. 1. září 1803 se vrací jako bombardýr k bombardýrskému sboru, kde se 21. července 1807 stává ohněstrůjcem a 6. července 1813 vrchním ohněstrůjcem. 1. června 1815 je v hodnosti podporučíka převelen k 3. pluku polního dělostřelectva, 1. března 1819 je povýšen na nadporučíka, 16. listopadu 1830 na místokapitána a 16. února 1834 na hejtmana. 24. ledna 1842 přechází k 5. pluku pěšího dělostřelectva, od 23. února 1844 působí v okrsku petrovaradínské dělostřelecké posádky, 16. července přechází k okrsku dělostřelecké posádky v Karlsburgu (dnes Alba Iulia, Rumunsko). 13. října se vrací do Petrovaradína v hodnosti podplukovníka, kde slouží až do konce září 1850. Za obranu Karlsburgu proti uherským povstalcům v letech 1848 a 1849 jej císař František Josef I. odměnil Řádem Železné koruny III. třídy, který mu udělil kabinetním listem ze dne 17. listopadu 1849. Na základě tohoto řádu jej pak 21. listopadu 1850 po 54 letech, 7 měsících a 15 dnech nepřetržité vojenské služby povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V červeném štítě je z kamene zbudovaná městská brána s osmi čtverhrannými pilastry s dórskými hlavicemi sdruženými po dvou, mezi pilastry jsou tři průchody, z nichž prostřední je vyšší a širší než oba postranní; na dórském travé spočívá atika s trofejí na každém konci a z ní se zvedá pyramidovitá nástavba sloužící za podstavec jezdecké soše, která je v římském oděvu a v pravici drží doleva vlající zlato – černě podélně dělený praporec; uvnitř prostředního průchodu se zvedá pyramida dělových koulí, vně krajních pilastrů je po jedné hořící, ven nakloněné bombě. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými; II. dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé opačně, mezi nimi zlato – černě podélně dělený praporec (na zlato-černě kosmo ovíjené žerdi).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com