Quittner de Vágfalva

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. listopadu 1904 budapešťského architekta Zsigmonda Quittnera do uherského šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 21. ledna 1905 jemu a jeho dětem Ervinovi, Lorándovi a Marianně vzešlým z manželství s Annou Weiss udělil predikát vágfalvi (de/von Vágfalva) a erb:

V modrém štítě je stříbrné šikmé vlnité břevno provázené nahoře nahou pravou paží vynikající z okraje štítu a držící dláto, vše přirozených barev, dole na skále stojící stříbrnou kvádrovou starobylou hradní věží se zašpičatělým vrcholem prolomenou jednou bránou a jedním oknem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě dláto.

Stejného dne byla vydaná listina i pro Vilmose Quittnera, kterou byl spolu s dětmi Marczelem, Ferenczem a Olgou vzešlými z manželství s Márií Stern povýšen do uherského šlechtického stavu a obdržel stejný erb a predikát.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 319, 343, 370-375 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com