Popovits, Ioannes

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Ioanna Popovitse, hraničáře a bývalého praporečníka v Csúrogu (dnes Čurug, Srbsko) a Turji, spolu se syny Matthaeem a Arseniem a dcerou Athnanasií vzešlými z manželství se Sabinkou Lalossevovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve štítě je stříbrné vlnité břevno provázené nahoře v modrém stříbrnou krokví se třemi červenými hvězdami, dole v červeném dýkou se zlatým jilcem obrácenou hrotem dolů. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je dýka ze štítu mezi dvěma pery, modrým a červeným.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  111-113 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com