Popović de Fruškagora

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. června 1913 povýšil císař František Josef I. Vazula Istvána Popoviće, dvorního radu, poslance parlamentu a ředitele budapešťského Tökölyana, do uherského šlechtického stavu. Diplomem daným ve Vídni 23. července 1915 jemu a jeho synu Lázárovi vzašlému z manželství s Jusztinou Kuka udělil predikát fruškagorai (de/von Fruškagora) a erb:

V modrém štítě je zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatý latinský berličkový kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi kříž ze štítu.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 272-273 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com