Pohl von Schleswald

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. září 1913 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Ferdinanda Pohla narozeného 21. ledna 1843 v Cukmantlu (dnes Zlaté Hory), doktora práv, emeritního dvorského a soudního advokáta, ředitele komory vratislavského biskupství na Jánském Vrchu v Javorníku, poslance slezského zemského sněmu, člena zemského výboru a zemské školní rady, čestného občana Frývaldova (dnes Jeseník), Frýdberka (dnes Žulová), Javorníku a Cukmantlu. Listinou danou ve Vídni 13. listopadu 1913 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Schleswald a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře zelené břevno provázené nahoře třemi zelenými, šikmo položenými dubovými listy, dole do středu obráceným horníkem stojícím na přirozené skále, nesoucím na levém rameni krumpáč a pravou ruku majícím zapřenou v bok. Vlevo je v zeleném stříbrné břevno s přirozeným tkalcovským člunkem podložené zlatým liktorským svazkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com