Payer z Payersbergu

Petr Payer pocházel z z měšťanské rodiny. Možná je totožný s Petrem Pavlem Payerem, který roku 1641 prodal za 600 kop míšeňských staroměstský dům č.p. 246 ve Svatolinhartské čtvrti Matesi Rentzovi. Payer jej zdědil po otci Petru Payerovi, měšťanu a radním Starého Města pražského, jenž jej v lednu 1622 koupil na přímluvu Karla z Lichtenštejna za 1200 zlatých jako konfiskát po popraveném Jindřichu Ottovi z Losu.

Po Bílé Hoře, roku 1621, byl Petr Payer jmenován ingrosistou při české místodržitelské expedici, později se zde stal registrátorem, od roku 1627 byl depozitorem a taxátorem při zemských deskách a zřejmě koncem 20. let 17. století byl (snad některým z palatinů) povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Reyffenbergku. Při české korunovaci Ferdinanda III. roku 1627 nesl praporec s českým znakem na prsou říšské orlice. Týž praporec nosil i za švédského obléhání pražských měst roku 1648, kdy zastával funkci furýra furýrem novoměstské setniny postranních práv. V bojích se choval statečně a neohroženě a listinou ze dne 16. ledna 1654 byl povýšen do českého vladyckého stavu s novým predikátem z Payersbergu a byl mu polepšen erb:

Dělený štít, nahoře zlato-červeně polcený. V pravém horním poli od dělící čáry vyniká černý korunovaný polovičný orel, v levém je stříbrný dvojocasý lev. Spodní pole štítu je modré se zlatou lilií. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je červeně oděná ruka držící zlatý praporec s červeno-zeleným okrajem, na němž se, mezi dvěma křídly - pravým černým a levým zlatým, vidí černý korunovaný orel na prsou s červeným štítkem se stříbrným dvojocasým lvem a s mečem v pravém spáru.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com