Pawlaczký z Fahnenwerthu

Rod Pawlaczkých z Fahnenwerthu pochází od Jana, zámožného řezníka na Starém Městě pražském. Byl ženat s Annou, která zemřela roku 1630, a svému synovi Pavlovi odkázala dům čp. 719 U bílého orla v ceně nejméně 2150 kop grošů českých v Týnské čtvrti a domy čp. 744 a 745, zvaný U tří stříkaček, v Mikulášské čtvrti. Pavel byl staroměstským měšťanem a starším pořádku řeznického. Roku 1639 se účastnil obrany metropole království proti švédskému vojsku generála Banéra a roku 1648 byl praporečníkem (fendrychem) páté staroměstské setniny. Během celého obléhání se choval statečně a neohroženě a se svou setninou se účastnil všech akcí proti nepříteli. Za tyto zásluhy byl připomenut v listině pro Staré Město pražské z 20. dubna 1649 a de iure povýšen do šlechtického stavu. Příslušnou nobilitační listinu však nezískal, protože krátce po skončení války zemřel.
 
Jeho synem byl Daniel, který po absolvování studia filozofie vstoupil do městských služeb a byl dvanáct let přísedícím staroměstského sedmipanského úřadu, od roku 1672 praporečníkem a od roku 1679 poručíkem jedné městské kompanie. Zastával též úřad přísedícího při úřadě nejvyššího purkrabí pražského. S přihlédnutím k jeho službám i zásluhám otce Pavla byl 6. května 1682 povýšen do českého šlechtického stavu a obdržel svolení, aby se nadále psal Pawlaczký z Fahnenwerthu (Pawlaczký von Fahnenwerth) nebo pouze z Fahnenwerthu (von Fahnenwerth) a byl mu udělen erb:
 
Modrý štít, v jehož patě se vidí stříbrná kvádrová, rozstřílená zeď, zpoza ní vyrůstá zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem, levou tlapou se opírá o jednu ze stínek, v pravé tlapě drží zlatý prapor s dvěma černými břevny. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé je děleno černo-zlatě, levé opačně. Mezi křídly je rostoucí obrněnec, na přílbě má dvě červená pera, u levého boku mu visí kord. V pravé ruce drží partyzánu s červeným hedvábným třapcem.
 
 
ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.
 
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com