Pataky

Císař Leopold II. povýšil listinou danou ve Vídni 24. února 1791 do uherského šlechtického stavu Michaela Patakyho spolu se syny Georgiem a Emerikem vzešlými z manželství s Theresií Páles, a udělil jim erb:

Ve stříbrno – červeně polceném štítě jsou dva do středu obrácení lvi opačných tinktur s červenými jazyky držící ve zdvižené přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící šavli s nabodenou uťatou hlavou Turka.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 541 – 543 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com