Opavský z Lvové Hory (z Lewensbergu)

Gregor Benedikt Opavský byl měšťanem a obecním starším Nového Města pražského. Ve zdejší Zderazské čtvrti vlastnil dům Cukrářovský č,p. 20, který ale roku 1637 za 400 kop míšeňských prodal, a tamtéž dům č.p. 40, jenž koupil roku 1636 za 450 zl. od jezuitského profesního domu na Malé Straně. Při švédském vpádu do Menšího Města pražského v červenci 1648 zastával již několik let úřad komorníka desk zemských a do obrany města se zapojil jako desátník svobodné novoměstské setniny. Po celou dobu obléhání se choval statečně a 26. července 1649 byl povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem z Lvové Hory, německy von Lewensbergk a byl mu udělen erb:
Červeno-modře čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je do středu obrácený stříbrný dvojocasý korunovaný lev s halapartnou v předních tlapách, ve druhém a třetím se nad rozstřílenou hradební zdí (s ohněm v patě pole) vidí hořící granát. Na štítě stojí korunovaná kolčí přílba s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je modro-zlato-stříbrno-červeně dělené křídlo, ze kterého vyniká obrněná ruka držící meč.
Zemřel zřejmě krátce po nobilitaci, nejpozději roku 1653, protože v berní rule pro pražská města z let 1653–54 se jako majitelka výše zmíněného domu č.p. 40 zmiňuje Voršila, vdova po Gregoru Opavském.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com