Neumann-Ettenreich ze Spallartu

Předkem rodiny Neumannů byl Josef, který počátkem 19. století konvertoval ke katolictví. Byl nájemcem statku ve Višňové u Znojma. Jeho syn Josef (1797-1880) byl doktorem práv a roku 1875 získal rytířský titul s predikátem ze Spallartu (viz Neumann ze Spallartu).
 
Starší syn JUDr. Josefa, Robert Neumann (1825-1880) vstoupil do řad c. k. armády. 18. dubna 1854 se oženil s Barbarou von Ettenreich (1830-1908), jedinou dcerou vídeňského měšťana a řeznického mistra Josefa rytíře Ettenreicha (1800-1875). Ve své době byl velmi slavnou osobou. Když se totiž dne 18. února 1853 mladý císař František Josef I. procházel v doprovodu pobočníka hraběte Maxe O´Donella po hradbách Vídně, zaútočil na něj nožem mladý krejčovský tovaryš János Libenyi, Maďar z města Czakvaru. Měl jasný cíl – zabít císaře, který nařídil popravy tolika maďarských vlastenců. Vysoký límec maršálské uniformy však hrot nože stočil a zbraň Františku Josefovi způsobila pouze pět centimetrů dlouhou řeznou ránu na týle a v zadní části krku. Než mohl atentátník bodnout ještě jednou, vrhl se na něj opodál stojící vídeňský měšťan Josef Ettenreich. Libenyi jej sice setřásl, ale to se již probral ze šoku císařův pobočník hrabě O´Donell, tasil šavli a vyrazil útočníkovi nůž z ruky. Společně s Ettenreichem pak atentátníka srazili na zem a drželi tak dlouho, než na místo dorazila stráž. Za prokázané hrdinství byl Ettenreichovi udělen rytířský kříž nedávno založeného řádu Františka Josefa a 23. dubna 1853 byl povýšen do rytířského stavu s s prominutím všech tax a poplatků predikátem rytíř (Ritter von) a byl mu udělen erb:
 
Zlato-červeně čtvrcený štít. V první a čtvrtém poli je černý orel s červenými jazyky, který má na prsou červený, stříbrně lemovaný štítek, se stříbrnými literami FJ. Ve druhém a třetím poli se vidí hradební koruna se čtyřmi stínkami, pod kterou jsou dvě spojené ruce, ze kterých pravá je oblečena v rukavici s manžetou – vše stříbrné. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s černo-zlatými přikrývadly jsou dvě otevřená křídla: pravé zlato-černě, levé černo-zlatě dělené, na pravé přílbě s červeno-stříbrnými přikrývadly jsou pak tři paví pera – stříbrné mezi červenými. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem ALLES FÜR GOTT UND KAISER.
 
Protože Josef rytíř Ettenreich měl jedinou dceru, požádal krátce po jejím sňatku s nadporučíkem Robertem Neumannem o přenesení svého titulu na něj, aby se mohl psát rytíř Neumann-Ettenreich (Ritter von Neumann-Ettenreich). Císař této prosbě 13. června 1854 vyhověl. 
 
Robert rytíř Neumann-Ettenreich svou vojenskou kariéru zakončil jako c. k. plukovník. Když byl jeho otec Josef 22. listopadu 1875 povýšen do rytířského stavu s predikátem ze Spallartu (von Spallart), přijal podle platného práva i on tento predikát a začal se pstá rytíř Neumann-Ettenreich ze Spallartu (Ritter Neumann-Ettenreich von Spallart). Užíval však nadále erb Ettenreichů, nikoli znak udělený roku 1875 jeho otci a sourozencům.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com