Mrazek

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. května 1918 povýšil císař Karel I. Istvána Mrazeka narozeného 11. listopadu 1852 ve Virje v Chorvatsku, penzionovaného plukovníka, za třicet šest let nepřetržité služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem v bitvě u Šabace roku 1878, spolu s dcerami Danicou a Olgou vzešlými z manželství s Izabellou Auer, do uherského šlechtického stavu. Diplomem daným ve Vídni 19. září 1918 mu udělil erb:

Pod červenou hlavou se třemi zlatými hvězdami je ve zlatém štítě modrá špice s mečem se zlatým jilcem a záštitou provázená po každé straně jednou modrou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je sova přirozených barev s rozpřaženými křídly.

Király könyvek 73 kötet, 408 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com