Lőti de Kelenföld

Nejvyšším rozhodnutím z 11. února 1906 povýšil císař František Hjosef I. bratry Izidora a Sándora Lőtie di uherského šlechtického stavu. Diplom byl každému z nich vydán 26. dubna téhož roku. Spolu se Izidorem jsou v listině zmíněny jeho děti Károly Lajos a dcera Mária Deisrée vzešlé z manželství s Karolinou Politzer. Jako spolupříjemce Sándorovy listiny jsou uvedeni Hartwig Rudolf Károly a Stefánia vzešlí z manželství s Luizou Goldberger von Buda. Všem byl udělen predikát kelenföldi (de/von Kelenföld) a erb:

Štít rozdělen modrou nití. Nahoře děleno. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem, vlevo sedmkrát děleno stříbrně a červeně, přes to modrý kůl nesoucí zlatou hvězdu a pod ní stříbrnou lilii. Dole ve stříbře červený gryf držící v pravém předním pařátu tři zlaté blesky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 549, 633-638 oldal.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com