Lonovics de Krivina

Císař Ferdinand I. povýšil listinou danou ve Vídni 6. července 1843 Josepha Lonovicse, císařského radu a csanádského biskupa (dnes Cenad, Rumunsko), jeho bratra Franciska, výběrčího egerské kapituly, a potomky jejich zemřelého bratra Emerika, fyzika bihárské župy, Carola, Nicolaa a Franciska, do uherského šlechtického stavu, daroval jim statek Krivina v krassóské župě (dnes Crivina, Rumunsko), a udělil predikát de Krivina a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém stříbrná hvězda. 2. v červeném do středu obrácený zlatý jelen. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě černá rozevřená křídla, mezi njimi rostoucí jelen ze štítu.

Királyi Könyvek, 67. kötet,  354-356 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com