Lisander z Ehrenfeldu

Jan Václav Lisander pocházel z měšťanské rodiny. Při obležení Starého a Nového Města roku 1648 se sám účastnil nejen bojů proti Švédům, ale podílel se i na nebezpečné průzkumné činnosti a pomáhal také zajišťovat informace o pohybech a záměrech nepřítele. Za tyto své služby byl dne 4. října 1652 povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Ehrenfeldu a byl mu udělen erb:

Dělený, nahoře červeno-černě polcený štít. V horní části štítu proti sobě stojí dva korunovaní gryfové, v pravém poli stříbrný, v levém zlatý, kteří společně drží zelený vavřínový věnec. Spodní pole je třikrát kosmo děleno - (zprava) černě, zlatě, stříbrně a červeně. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotetm je černá orlice držící v pravém spáru zelenou palmovou ratolest.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com