Liebenberg von Zsittin

Vídeňský obchodník s vlnou Israel Liebmann (1772-1844) byl za zásluhy o rozvoj obchodu a vlnařského průmyslu povýšen majestátem císaře Františka I. z 11. října 1817 do šlechtického stavu. Nobilitační listinou, kterou byl Israel už pod novým jménem Ignaz povýšen do šlechtického stavu s titulem Edler a predikátem von Liebenberg a byl mu udělen erb:
 
Znak: V modrém štítě je stříbrné kosmé břevno provázené nahoře zlatou orlicí s červeným jazykem a dole zlatým jednorožcem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem.
 
Po necelých dvanácti letech byl Ignaz šlechtic von Liebenberg, majitel bývalého klášterního panství Louka u Znojma a statku Jazovice, listinou ze dne 28. května 1829 povýšen do rytířského stavu s predikátem Ritter von Liebenberg a byl mu polepšen erb:
 
Modrý štít s korunovaným červeným srdečním štítkem, v němž je na zeleném trojvrší zlatá koruna převýšená dvěma zlatými hvězdami. Hlavní štít je rozdělen stříbrným kosmým břevnem provázeným nahoře zlatou korunovanou orlicí s červeným jazykem, dole zlatým jednorožcem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. černá, zlatě korunovaná orlice s červeným jazykem, přikrývadla červeno – zlatá; II. tři pera, modré, zlaté a červené, přikrývadla modro – stříbrná.
 
Ignaz von Liebenberg měl dva syny, Karla Emanuela a Leopolda. 21. září 1821 jim císař daroval komorní panství Zsittin v Banátu (dnes Jitin, Rumunsko), na jehož základě získali uherský indigenát a bylo jim povoleno používat predikátu Zsittin. Následné vyvstala pochybnost, zda má uherský predikát platnost též v neuherských zemích. Když oba bratři obdrželi nejvyšším rozhodnutím z 1. září 1834 moravský inkolát, byli uvedeni pouze pod přídomkem von Liebenberg. Na základě dobrozdání C. k. dvorské a komorní prokuratury z 11. ledna 1840 vydala C. k. spojená dvorská kancelář 16. března 1840 dekret určený donorakouské zemské vládě, jímž stanovuje, že oba bratři a jejich potomci jsou oprávněni v celém rakouském soustátí používat predikátu Ritter von Liebenberg von Zsittin, avšak nikoli v podobě von Liebenberg-Zsittin.
 
Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com