Leitschaft de Harasztos

Za více jak třicet let služby v armádě s účastí na tažení roku 1882 císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 17. dubna 1909 povýšil do uherského šlechtického stavu plukovníka Károlye Leitschafta (11. dubna 1854 – 4. září 1915), velitele pěšího pluku Alfons XIII., král španělský č. 38, spolu se synem Károlyem a dcerami Márií a Emmou vzešlými z manželství s Márií Habermann, udělil mu predikát harasztosi (de/von Harasztos) a erb:

V modrém na zeleném trávníku stojí hrad z přirozených kvádrů, s otevřenou bránou provázenou po každé straně střílnou, s cimbuřím o osmi stínkách, zpoza nějž vynikají tři věže s cimbuřím o čtyřech stínkách a s červenými střechami, prostřední věž je vyšší a je prolomena dvěma okny pod sebou, postranní věže jsou prolomeny jedním oknem; v hlavě štítu jsou tři hvězdy, prostřední zlatá, krajní stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí hnědý korunovaný medvěd držící oběma tlapami šavli se zlatým jilcem a  záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet,  994; 72. kötet,  30-32 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com