Leitner de Varaždinbrieg

Listinou danou ve Vídni 4. května 1909 povýšil císař František Josef I. Istvána Leitnera, velkoobchodníka a velkostatkáře ve Varaždíně, spolu se synem Alfrédem a dcerou Annou vzešlými z manželství s Márií Bonn, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát varaždinbriegi (de/von Varaždinbrieg) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku stříbrný lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet; 1002, 1003. 73. kötet, 50, 51 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com