Lederer de Borszczewska

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. července 1916 císař František Josef I. povýšil Henrika Istvána Lederera narozeného 31. července 1861 v Pécsi, plukovníka, nadpočetného pěšího pluku č. 60 a velitele 53 pěší brigády, za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem od vypuknutí Velké války do 28. srpna 1914 a od 2. prosince 1914 až do 4. února 1915 v řadách 60. pěšího pluku a v rámci 53. pěší brigády od 15. července 1915, především na Bugu, u Radziwillówa, na Ikwě, u Tarazu a Borszczewské, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát borszczewskai (de/von Borszczewska). Listinou danou ve Vídni 21. srpna 1917 císař Karel I. Henriku Istvánu Ledererovi de Borszczewska spolu se synem Emilem Ferenczem vzešlým z manželství s Henriettou Márií Euphrat udělil erb:

Polcený štít se zlatou špicí dosahující do poloviny štítu s třemi červenými hvězdami (1,2). Vpravo v modrém na zeleném pahorku vodorovně protékaném stříbrnou řekou stojí stříbrný kostel se zlatou bránou a s třemi věžemi, z nichž prostřední je vyšší, se zlatými kupolemi zakončenými zlatým patriarším křížem. Vlevo v červeném je na zeleném pahorku protékaném stříbrnou řekou zlatá koruna a z ní vyrůstá zlatý lev se zlatým jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu, avšak s červeným jazykem.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. února 1918 přenesl císař erb a predikát generálmajora Henrika Istvána Lederera de Borszczewska na Miklóse Lederera, syna zemřelého podplukovníka Miksy Lederera.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 334, 386 oldal.

Magyar Országos Levéltár.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com