Lazarovics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Milana Lazarovicse, hraničáře a bývalého místokapitána v Csúrogu (dnes Čurug, Srbsko) a Turji, spolu se syny Paulem, Nicolaem a Michaelem vzešlými z manželství se Smiljanou Pannovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě je pod červenou hlavou se šavlí se zlatým jilcem a záštitou zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená černá křídla, každé se zlatou hvězdou.

Királyi könyvek, 42. kötet, 111 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com