Kyblin z Waffenburgu

Christoph Kyblin (též Küblin; 1617-1678) se narodil v Mnichově. Po studiích přišel do Čech, kde se zpočátku působil jako vychovatel šlechtické mládeže. Později získal doktorát práv na pražské univerzitě a stal se mimořádným profesorem římského práva na právnické fakultě. Po vzniku studentské legie roku 1648 patřil mezi doktory a profesory, kteří vstoupili do jejích řad, a byl jmenován auditorem kompanie. V této funkci plnil řadu úkolů svěřených legii, ale především udržoval kázeň mezi akademiky a uklidňoval spory vzniklé mezi nimi a měšťany. Za tyto zásluhy byl 6. září 1649 povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Waffenburg (von Waffenburg) a byl mu udělen erb:

V modrém štítě obrněný muž se třemi červenými pery na přilbě, který drží v pravé ruce mušketu, v levé černé vědro se zlatými obručemi naplněné koulemi. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatě korunovaný dvojocasý lev držící v tlapách otevřenou knihu.

Již před nobilitací, v lednu 1649 byl jmenován řádným profesorem právnické fakulty a později se stal profesorem církevního práva, nejprestižnější a nejvýnosnější stolice této fakulty. Byl také fiskálním adjunktem, zemským advokátem a čestným pražským měšťanem. Několikrát také zastával úřad děkana právnické fakulty, roku byl 1659 seniorem profesorského sboru téže fakulty a roku 1664 se stal rektorem univerzity. Císař Leopold I. jej roku 1663 jmenoval svým radou a od roku 1676 byl radou při arcibiskupské konzistoři. Proslavil se také jako autor několika právnických spisů. Oženil se s Annou Klárou, dcerou Martina Burgera, se kterou vyženil dva domy. Na Starém Městě šlo o dům čp. 342 Na sloupích ve Svatolinhartské čtvrti, na Novém Městě pak o dům čp. 515 Na pulverhofě s ostrovem na Vltavě v právu rybářském za vodou (v okolí kostela sv. Petra v Rybářích). Christoph Kyblin měl syny Ignáce Kryštofa a Daniela Františka (†1690), který roku 1673 získal doktorát práv, byl profesorem právnické fakulty a od roku 1683 zastával úřad apelačního rady.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com