Kuh

Rod Kuhů, který své netypické příjmení (Kuh = kráva) získal podle domovního znamení, patřil mezi nejstarší a nejváženější v pražském židovském ghettu. Jeho prvním známým členem a zároveň osobností, jejíž význam dalece přesahoval hranice pražských měst, byl Simon Löw Kuh, který žil v 18. století a 18. října 1760 byl jmenován dvorním faktorem. Jeho potomci rozdělili rod do řady linií, ze kterých jedna byla v osobě Paula Kuha (1863-1931) povýšena nejprve do šlechtického stavu a následně do stavu svobodných pánů se jménem von Kuh-Chrobak.

Prvním šlechticem v rodu Kuhů se ale stal Angelo Kuh (1830-1898), synovec Heinricha Sichrovského, vysokého úředníka Severní dráhy. Přestože Angelo původně uvažoval o kariéře juristy a dokonce získal doktorát práv, nakonec spojil svůj život se železnicemi. Postupně se vypracoval na generálního sekretáře privilegované České západní dráhy (Böhmische Westbahn) a ústředního inspektora privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda (Kaiser Ferdinands-Nordbahn).

Jako železniční expert se počátkem 70. let podílel na přípravě Světové výstavy ve Vídni. Za tuto činnost – a také za zásluhy o rozvoj železniční dopravy a podíl na jednání o regulaci řeky Drávy – mu byl nejvyšším rozhodnutím z 27. října 1873 udělen řád Železné koruny III. třídy. Na jeho základě následně požádal o nobilitaci a listinou z 20. září 1874 byl povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř Kuh (Ritter von Kuh). Zároveň mu byl udělen erb:

V modrém štítě zlaté, stříbrně okřídlené kolo o čtyřech paprscích podložené třemi zkříženými stříbrnými šípy na zlatých dřících. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s modro-zlatými přikrývadly jsou dva zkřížené šípy ze štítu před třemi pery – zlatým mezi modrými. Na levé s modro-stříbrnými přikrývadly je pak svisle hrotem vzhůru postavený šíp ze štítu mezi dvěma rohy – stříbrným a modrým. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem CARPE HORAM.

Angelo později získal i titul c. k. dvorního rady a zemřel v červenci 1898 ve Vídni.

 

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com