Krupp

 
Třebaže rod Kruppů patřil mezi největší německé magnáty, nikdy nebyl povýšen do šlechtického stavu. Německá větev rodů vymřela Friedrichem Alfredem Kruppem (1854-1902), jehož jedinou dědičkou se stala dcera Bertha (1886-1957). Její manžel, pruský diplomat Gustav von Bohlen und Halbach (1870-1950), syn nobilitovaného pruského státního úředníka, přijal jméno své manželky a se svolením Viléma II. přijal jméno Krupp von Bohlen und Halbach.
 
Rakouská větev Kruppů pocházela od Hermanna (1814-1879), bratra slavného Alfreda Kruppa (1812-1887). Hermann byl majitelem železáren a dalších podniků, které po něm zdědil syn Arthur (1856-1938). Slávu svého podniku založil na výrobě příborů z alpaky a zvláštní servis jeho podnik vyrobil i pro zámek Achilleon rakouské císařovny Alžběty. Roku 1892 přijal rakouské občanství. Byl významným mecenášem a za své zásluhy získal od papeže Pia X. komturský kříž řádu Sv. Řehoře.
 
Arthur Krupp stejně jako jeho němečtí příbuzní neměl zájem o šlechtický titul. Požádal ale o konfirmaci erbu, který po generace jeho rodina užívala. Protože ale roku 1820 bylo vydávání erbovních listů pro měšťany zastaveno a nárok užívat znak zůstal vyhrazen pouze šlechtě, nešlo o jednoduchou záležitost. Teprve 16. února 1907 mu císař František povolil užívat rodinný erb a 25. dubna 1907 mu c. k. ministerstvo vnitra vystavilo erbovní list. Protože ale udílení tzv. měšťanských erbů, pro něž byla dříve typická kolčí přílba s točenicí, nebylo od roku 1820 povoleno, získal Krupp do erbu jen štít převýšený listovou korunou, ze které vycházela přikrývadla:
 
V modrém štítě s tenkým zlatým lemem vyrůstá ze zlaté travnaté paty štítu zlatá palma, jejíž kmen obtáčí stříbrný had s červeným jazykem. Nad štítem se vznáší zlatá, modrými drahokamy zdobená listová koruna se třemi viditelnými hroty zakončenými perlami. Z koruny splývají po obou stranách štítu modro-zlaté ozdoby na způsob přikrývadel.
 
V letech 1905-1916 byl Krupp představitelem tzv. Industriellen Clubs, předchůdce pozdějšího Industriellenvereinigung, zájmového združení rakouských průmyslníků. Roku 1915 byl jmenován prezidentem správní rady rakouského banky Creditanstalt. Roku 1918 později jej císař Karel I. jmenoval členem panské sněmovny rakouské říšské rady. Po první světová válce žil a působil v Rakousku.
 
Arthur Krupp byl ženatý s Margret rozenou Rudolphovou (1858–1920). V manželství se narodila jediná dcera, která ale krátce nato zemřela. Jeho majetek přešel na linii Krupp von Bohlen.  
 
 
Göbl, Michael, Die Wappenverleihung an Arthur Krupp im Jahre 1907 und der Versuch einer Neueinführung von bürgerlichen Wappenbriefen, in: Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, 13 (XXVII.) Bd., 1983-1985, s. 3-4. 
Schützenhofer, Viktor,  Krupp, Arthur. In: Neue Deutsche Biographie, Band 13., Berlin 1982, S. 146.
Županič, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com