Kragetius z Grünenthalu

Jan Felix Kragetius (též Kraetius) pocházel ze západočeského Nepomuku. V Praze zřejmě od roku 1639 navštěvoval filozofickou fakultu a zde jej zastihlo i Banérovo obležení pražských měst. Stal se členem tehdejší studentské legie a po ukončení bojů pokračoval ve studiu – v květnu 1641 se stal bakalářem a v srpnu 1642 magistrem filozofie. Roku 1648, již jako student lékařství, vstoupil opět do řad obnovené svobodné legie a čtyři roky nato byl promován doktorem lékařství. Zřejmě ještě před ziskem doktorátu sloužil dva roky jako polní lékař v císařské armádě ve Slezsku. Za své dlouholeté služby byl 10. září 1653 povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Grünenthalu (von Grünenthal) a byl mu udělen erb:

V modrém štítě se na zeleném trojvrší vidí zlatou hvězdou převýšený stříbrný ležící dvojocasý lev, který drží v pravé zdvižené tlapě hořící pochodeň, v levé dopředu obrácenou železnou kotvu. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-stříbrnými a černo-stříbrnými přikrývadly. V klenotu je lev ze štítu a za ním černé orlí křídlo.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com