Koudelka

Císař František II. povýšil 18. března 1805 Vinzenze Josepha Kudelku (sic!) narozeného roku 1773 ve Vídni, hejtmana ve štábu generálního kvartýrmistra, za jeho vynikající patnáctiletou vojenskou službu, na doporučení ministra války a námořnictva arcivévody Karla, do šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

Modro – zlatě cihlovaný štít ve třech sloupcích a sedmi řadách. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

K úpravě jména na von Koudelka došlo, patrně pod vlivem francouzštiny, v následujícím období napoleonských válek. 25. června 1815 byl jakožto plukovník a velitel pěšího pluku Erzherzog Karl č. 3 jmenován komandérem Leopoldova řádu za zásluhy, které si vydobyl jako šéf štábu generálního kvartýrmistra armády v Itálii při tažení proti Neapolsku. Diplom mu však byl vydán až 4. srpna 1819. Do stavu svobodných pánů, na který měl dle statut Leopoldova řádu nárok, byl povýšen nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. srpna 1826 jako generálmajor (od 1820), listinu obdržel už jako polní podmaršálek (od 1831) dne 10. května 1834. Kromě predikátu Freiherr von mu byl polepšen erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. a III. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými; II. obrněná paže se zlatým kováním držící v nahé pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Štítonoši: dva ohlížející se zlatí koně s červenými jazyky.

Po čtyřiceti osmi letech služby se odebral na odpočinek. Třináct let, kdy si užíval penze, se věnoval hudbě, kreslení a malířství. Byl považován za znalce církevní hudby a talentovaného kreslíře. Zemřel roku 1850 a je pohřben na hřbitově v Hietzingu. S manželkou Katharinou rozenou svobodnou paní Wetzlar von Plankenstern měl syna Rudolpha a čtyři dcery, Pauline provdanou za Antona rytíře von Schmerling, Stephanii provdanou svobodnou paní von Dickman-Secherau, Philippine provdanou von Besznak a Floru provdanou von Dőry.

Wurzbach, Konstantin von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, XIII. Wien 1865, s. 58-61.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com