Kornfeld

Nejvyšším rozhodnutím z 22. února 1909 povýšil císař František Josef I. Zsigmonda Kornfelda, člena sněmovny magnátů, předsedu plodinové a akciové burzy v Budapešti a předsedu Všeobecné uherské úvěrové banky (Magyar Általános Hitelbank), do uherského stavu svobodných pánů. Listinou z 26. ledna 1910 mu udělil spolu se syny Móriczem, Pálem a Ferenczem a dcerou Márií, provdanou za Móricze Domonyho de Domony, vzešlými z manželství s Borbálou Frankfurter, titul Nagyságos (Wohlgeborn) a erb:

V modrém štítě je na zlaté koruně knízdo s přirozeným pelikánem krmícím vlastní krví čtyři mláďata. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pelikán ze štítu. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá modrá páska se stříbrnou devizou BREVE EST TEMPUS.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 951 oldal; 72. kötet, 137-140 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com