Korányi de Tolcsva

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 2. února 1884 Frigyese Korányiho, lékařa a universitního profesora v Budapešti, spolu se syny Sándorem a Frigyesem vzešlými z manželství s Malvinou Bonis, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát tolcsvai (de/von Tolcsva) a erb:

V modro – červeně polceném štítě je černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem nesoucí na prsou hnědou Aeskulapovu hůl ovinutou zlato-zeleným hadem provázená v každém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená černá křídla, na předním je zlaté vytvořené slunce. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou SEQUERE LUCEM.

Ve stejný den byl do uherského šlechtického stavu se stejným predikátem povýšen i Frigyesův bratr Adolf Korányi, advokát v Budapešti. Ten však obdržel diplom se stejným erbem až 11. února 1911 spolu se synem Adolfem a dcerou Gabriellou vzešlými z manželství s Márií Bonis.

24. prosince 1908 Adolfa, poručíka dělostřelectva a obyvatele Losonce (dnes Lučenec, slovensko), a Gabriellu, obyvatelku budapešti, adoptoval Jenő Sebastiani de Remetepoganyest, což císař František Josef I. schválil nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. ledna 1912. Listinou danou ve Vídni 26. června 1912 jim potvrdil původní otcův erb a upravil jméno a predikát na remetepoganyesti és Tolcsvai Sebastiani-Korányi (Sebastiani-Korányi de/von Remetepoganyest et/und Tolcsva)

Listinou ze dne 21. listopadu 1908 povýšil František Josef I. Frigyese Korányiho de Tolcsva, nyní už člena sněmovny magnátů, a jeho syny do uherského stavu svobodných pánů, udělil jim titul Nagyságos (Wohlgeborn) a polepšil erb:

Štít dělený modrým břevnem se dvěma zlatými hvězdami. Nahoře je ve zlatě černá orlice s červeným jazykem nesoucí na prsou zlatou Aeskulapovu hůl ovinutou zeleným hadem. Dole sedmkrát kosmo děleno červeno – stříbrně. Na štítě spočívá koruna svodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená černá křídla, na předním je zlaté slunce, přikrývadla černo – zlatá; II. čtyří pera, dvě červená, dvě stříbrná, přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazekym stojící na zeleně olistěných lipových větvích s kořeny, z nichž splývá stříbrná páska se zlatou devizou SEQUERE LUCEM.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 618 oldal; 69. kötet, 207-210 oldal; 71. kötet, 901 oldal; 72. kötet, 54-57, 397-398, 475, 749, 750 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com