Konrád de Tornyos

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 9. ledna 1914 do uherského šlechtického stavu Márka Konráda, tajného radu a penzionovaného ředitele Vzdělávacího ústavu pro porodní báby v Nagyváradu, spolu se synem Jenőm-Józsefem a dcerou Márgit-Teréz vzešlými z manželství s Henriettou-Eugenií Hirsch, udělil jim predikát tornyosi (de/von Tornyos) a erb: V

 červeném štítě je na zeleném trávníku zlatý gryf s červeným jazykem držící v předních tlapách zeleného hada. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com