Kolarević

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. května 1914 císař František Josef I. povýšil za více jak čtyřicet let služby v armádě do uherského šlechtického stavu Istvána Kolareviće (*1854), penzionovaného generálmajora. Listinou danou ve Vídni 22. února 1915 jemu a jeho dceři Stefánii Walburze Rozálii vzešlé z manželství s Coronou Juliannou Annou Rzieb udělil erb:

Pod zlatou hlavou s modrou lilií provázenou po každé straně černou hvězdou stojí v modrém na zeleném trávníku hrad ze šedých kvádrů, se zavřenou bránou provázenou po každé straně třemi střílnami, s dvěma užšími postranními věžemi prolomenými dvěma okny a s širší prostřední věží prolomenou pěti okny vedle sebe, z níž vzhůru vyniká menší věž s dvěma okny, na každé dvojokenné věži je doleva vlající červený prapor. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 999, oldal; 73. kötet, 248, 249 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com