Knöpfler de Rimakokova

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. října 1909 povýšil císař František Josef I. Károlye Knöpflera, velkostatkáře a továrníka, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát rimakokovai (de/von Rimakokova). Listinou danou ve Vídni 5. února 1910 mu udělil erb:

V modrém štítě je červené šikmé břevno. Nahoře je v lokti ohnutá paže oděná ve stříbrném rukávu, držící železnou sklářskou píšťalu s hroudou skla, která je v pravém horním rohu provázená stříbrnou lilií. Dole stojí na zeleném trávníku skalnatá hora ztrácející se za levým okrajem štítu, na níž tu a tam rostou borovice a duby, z úpatí hory prýští stříbrný potok, který vodorovně protéká trávníkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí hnědá orlice s červeným jazykem ohlížející se doleva.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 13, 145-147 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com