Knaut z Fahnenschwungu

Kryštof Norbert Knaut pocházel z měšťanské rodiny z Českého Dubu. Od listopadu 1643 studoval filozofii na pražské univerzitě, v květnu 1645 dosáhl hodnosti bakaláře a v července 1646 se stal magistrem. Do studentské legie vstoupil hned po jejím zřízení v červenci 1648. Nejprve bojoval jako mušketýr, později byl povýšen na svobodníka, furýra a nakonec na führera. Během obléhání osvědčil svoji statečnost, v bojích nosil prapor legie a vždy jednal jako zkušený voják. Na novoměstských hradbách byl několikrát raněn a jednou dokonce odletujícím kamením i s praporcem sražen k zemi. Dne 21. července 1649 byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Fahnenschwungu (von Fahnenschwung) a byl mu udělen erb:

V patě modrého štítu stříbrná hradební koruna se střílnami. Z ní vyniká obrněná ruka držící pětkrát červeně, stříbrně a zlatě dělený praporec, na kterém se vidí stříbrný dvojocasý zlatě korunovaný lev. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev z praporu ve štítu držící v levé tlapě praporec ze štítu, na kterém se vidí černá zlatě korunovaná orlice.

Po skončení války pokračoval Knautt ve studiu na právnické fakultě pražské univerzity, kde v červnu 1651 získal licenciát a v lednu 1652 doktorát. Krátce nato vstoupil do státní služby a stal se prokurátorem české komory. Zároveň působil i na pražské univerzitě, kde byl roku 1660 zvolen rektorem. Zájmy fisku zastupoval roku 1664 ve známém případu pražského vrchního rabína Šimona Spira-Wedelese, obviněného z vraždy židovského chlapce, který přestoupil na katolickou víru. Na tomto případě jako jeden ze soudců participoval i jeho bývalý velitel ze studentské legie Jan Jiří Kauffer ze Sturmwehru. Knaut působil i na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě a roku 1659 se stal jejím rektorem. 21. července 1667 byl povýšen do starého českého rytířského stavu. V rodném Českém Dubu obnovil kostel Nejsvětější Trojice.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.
MAŠEK, Petr, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti, díl I. Praha: Argo 2008.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com