Kloss

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. ledna 1904 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Antona Klosse narozeného roku 1839 ve Starém Městě v Rakouském Slezsku, vrchního námořního inspektora v Terstu a poručíka řadové lodě mimo službu. Listinou danou ve Vídni 25. března 1904 císař udělil Antonu von Kloss erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černý kráčející gryf opírající se pravým předním spárem o svisle postavenou modrou kotvu. Dole modré. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je modrá kotva s ulomenou horní částí.

Mimořádně zajímavou osobností byl jeho syn Alfons (1880-1953). Stejně jako otec se rozhodl pro službu v námořnictvu, kde se stal důstojníkem. Mj. byl velitelem jachty arcivévody Karla Štěpána (1866-1933), příslušníka těšínské větve habsburského rodu, který disponoval velkými majetky v Haliči. Sblížil se s jeho dcerou, arcivévodkyní Eleonorou (1886-1974) a i přes velký stavovský rozdíl otec k sňatku svolil a na jeho žádost povolení páru udělil i císař František Josef I. Svatba se uskutečnila na rodinném zámku Żywiec 9. ledna 1913. Alfons von Kloss žil s manželkou a rodinnou na Istrii a nadále se věnoval profesi důstojníka c. a k. námořnictva. Po rozpadu monarchie se usadili v Badenu u Vídně, kde Eleonora vlastnila vilu. Jejich potomci se později uplatnili mj. jako diplomaté Rakouské republiky.

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com