Kiss de Mád

Listinou danou ve Vídni 18. září 1915 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Károlye Lajose Kisse, advokáta v Budapešti, spolu se synem Gusztávem Károlyem a dcerami Margit Emilií Márií a Márií Lujzou vzešlými z manželství s Aloizií Augusztou Wimmer, jeho bratra Bélu Kisse, duchovního evangelické reformované církve, spolu se synem Bélou a dcerami Irmou, Margit Ágnes a Ilónou Juliannou vzešlými z manželství s Katalinou Nagy, a jejich sestru Márii Kiss, udělil jim predikát mádi (de/von Mád) a erb:

V modrém štítě je na zelené půdě dvojocasý lev přirozených barev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 314, 315 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com