Kiss de Garamszőllős

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. prosince 1914 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Józsefa Kisse, penzionovaného generálního prokurátora, a udělil mu predikát garamszőllősi (de/von Garamszőllős). Listinou danou ve Vídni 6. února 1915 jemu, jeho synovi Aladáru Ferenczi Károlyovi a dcerám Márii Sáře a Margit provdané za Bélu Pákozdyho vzešlým z manželství s Albertinou Pokorny udělil erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném jsou dvě lilie vedle sebe, pod nimi hvězda, vše stříbrné. Dole v modrém je kráčející zlatý gryf držící v pravé tlapě svisle postavený, červeně převázaný liktorský svazek se stříbrnou sekerou opírající se o trávník. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je červěně oděná paže držící zelenou vavřínovou ratolest.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 149, 238, 239 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com