Kiss (1798)

Listinou danou ve Vídni 28. září 1798 císař František II. na přímluvu svého bratra arcivévody Josefa, palatina uherského, povýšil Michaela Kisse, obyvatele Bőse (dnes Gabčíkovo), spolu se syny Michaelem, Emerikem, Andreasem, Stephanem a Ladislaem a dcerami Catharinou a Barbarou vzešlými z manželství s Catharinou Krahorecz, do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

V modrém štítě jsou dvě zlatá šikmá vlnitá břevna, přes vše je na zeleném pahorku vlk přirozených barev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatou záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je červeně oděná paže držící buzykán. K

irályi Könyvek, 59. kötet, 737-740 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com