Kinner z Löwenthurnu

Gottfried Alois Kinner pocházel ze slezského Reichenbachu (dnes Dzierźoniów). Od listopadu 1644 studoval na filozofické fakultě v Praze, kde se v květnu 1646 stal bakalářem a v srpnu 1647 magistrem. V době švédského obležení Prahy roku 1648 sloužil ve studentské legii jako mušketýr v sedmém oddíle desátníka Wunsche a účastnil se všech bojů vedených jak na mostě, tak na řece Vltavě a novoměstských hradbách u hlavního průlomu. Po skončení války získal doktorát teologie a 29. května 1652 byl povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Löwenthurnu (von Löwenthurn) a získal erb:

Červenou špicí, ve které na zeleném pahorku sedí stříbrný dvojocasý lev en face s mečem se zlatým jilcem a záštitou v pravé a kotvou v levé tlapě, na tři části dělený štít. V předním zlatém poli se vidí polovičný černý orel, v zadním stříbrném je červená věž. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě orlí křídla, pravé šikmo černo-zlatě, levé kosmo stříbrno-červeně dělené, a mezi nimi sedící lev ze štítu.

Roku 1668 se Kinner připomíná jako děkan kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Proslul také jako významný matematik a autor několika spisů.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.
MAŠEK, Petr, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti, díl I. Praha: Argo 2008.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com