Kazinczy de Kazincz

Listinou danou v Budapešti 26. dubna 1901 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Gyulu Offenheimera, notáře v Košicích, spolu se synem Imrem a dcerami Margit a Márií vzešlými z manželství s Márií Kraynik, změnil mu jméno na Kazinczy, udělil mu predikát kazinczi (de/von Kazincz) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlaté hnízdo a na něm stříbrný pelikán krmící tři mláďata převýšený třemi zlatými hvězdami vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři stříbrné šípy.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 893 oldal; 71. kötet, 231, 232 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com