Kaufmann-Asser

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 2. dubna 1870, Jakoba Kaufmanna-Assera (1819-1875), bankéře a statkáře v Kolíně nad Rýnem, důstojníka nizozemského a lucemburského Řádu dubové koruny a rytíře I. třídy sasko-výmarského Řádu bílého sokola, do rytířského stavu. K povýšení došlo de facto na základě udělení Řádu Železné koruny III. třídy ze 7. února 1870, ale vzhledem k tomu, že šlo o cizince (pruského občana), musel rakouský panovník povýšení realizovat nejvyšším rozhodnutím. Listinou z 15. dubna 1870 pak získal predikát rytíř Kaufmann-Asser (Ritter von Kaufmann-Asser) a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo je v červeném stříbrné kosmé břevno s včelou přirozených barev. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, horní černé, spodní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. stříbrný kohout s červeným jazykem, hřebínkem a lalokem a s pozvednutou pravou nohou, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem je zlatá páska s černou devizou ARBEIT EHRET.

Král Vilém I. následně nejvyšším rozhodnutím z 24. dubna 1871 udělil Jakobu von Kaufmann-Asser povolení užívat rytířský titul také v Prusku. 

Jan ŽUPANIČ - Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com