Kaněra z Tynbruggu

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. září 1907 povýšil císař František Josef I. Josefa Kaněru (1854-1914) narozeného roku 1854 v Horním Radechově (dnes Horní Radechová), tajného radu, sekčního šéfa na ministerstvu kultu a vyučování, komandéra královského uherského řádu Sv. Štěpána, rytíře řádu Železné koruny II. třídy, držitele Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc a Jubilejního kříže pro civilní státní služebníky a čestného občana Horního Radechova, do rytířského stavu. Kaněra však až do své smrti roku 1914 nepožádal o vydání diplomu. Přistoupila k tomu až jeho vdova Anna rozená Schmitt, narozená roku 1855 ve Vídni. Žádosti podané 13. prosince 1916 vyhověl císař Karel I. listinou vydanou 10. března 1917. Spolu s vdovou se vzathovala i na jejího syna Paula rytíře von Kaněra narozeného ve Vídni roku 1892, kadeta-aspiranta dragounského pluku č. 3, a dceru Annu von Kaněra narozenou tamtéž roku 1899. Byl jim udělen predikát z Tyrnbruggu/von Tynbrugg a erb:

Čtvrcený štít. 1. v černém do středu obrácený zlatý lev držící v tlapě meč. 2. v modrém zlatá kvádrová zeď o pěti stínkách, nad ní hvězda. 3. v modrém stejná zeď, nad ní zlatá lilie. 4. v černém zlatý kůň ve skoku. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená modrá křídla, na předním zlatá hvězda, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com