Kaan

Wilhelm Kaan se narodil 14. července 1822 v Jihlavě Franzi Moisesu Kaanovi, židovskému kupci přišedšímu z Uher, a jeho manželce Theresii rozené Bilitzer. Spolu s rodiči byl pokřtěn 25. června 1825 v jihlavském farním kostele sv. Jakuba. Do armády vstoupil 22. října 1839 jako vojín ex propriis k 8. pěšímu pluku Erzherzog Ludwig. Jeho činnost spočívala v kancelářské práci, při konskripci a odvodech, přičemž postupoval v poddůstojnických hodnostech. 11. září 1845 je povýšen na podporučíka 2. třídy a je převelen ke 40. pěšímu pluku. 21. března 1848 se stává podporučíkem 1. třídy a 1. března 1849 je povýšen na nadporučíka. V té době se účastní polního tažení v Itálii, podílí se na pouličních bojích v Bologni a pak jako adjutant brigády je při obléhání Benátek, v roce 1849 velí setnině a pokračuje při obléhání Benátek, účastní se na dobytí Malghery v květnu 1849 a následné blokády Benátek až do 27. července. Poté je tři čtvrtě roku proviantním důstojníkem pluku a následující čtyři roky plukovním adjutantem. 1. října 1853 je povýšen na hejtmana 2. třídy, hejtmanem 1. třídy se stává 6. června 1859, je velitelem setniny a zároveň učitelem jízdy na kadetní škole. Při tažení do Itálie roku 1859 bojuje u Solferina a po zranění majora velí praporu. K 1. prosinci 1862 je přidělen na říšské ministerstvo války jako zástupce přednosty 2. oddělení, 29. října 1863 je povýšen na majora s evidencí u 21. pluku a 10. září 1866 na podplukovníka s evidencí u 55. pěšího pluku. Z ministerstva je odvelen 1. února 1970, kdy je jmenován rezervním velitelem 49. pěšího pluku Freiherr von Hess a 30. dubna 1871 je povýšen na plukovníka. Za více jak třicetiletou službu s účastí v boji jej císař František Josef I. diplomem z 18. května 1872 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Ve zlatém štítě je modré kosmé břevno se třemi zlatými hvězdami vedle sebe, po němž vzhůru kráčí černý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Pod břevnem stojí na kamenité půdě čtyřhranná věž se stínkami a se šesti okny ve dvou řadách, mezi nimiž vede ochoz. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední zlaté s modrým kosmým břevnem se třemi zlatými hvězdami, zadní modré se zlatým kosmým břevnem.

Wilhelm šlechtic von Kaan zemřel ve Štýrském Hradci. S manželkou Emilií rozenou Hecher měl syny Wilhelma (23. srpna 1865 – 19. dubna 1945) a Gustava (20. ledna 1867 – 1869).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com