Herzfeld

Zatímco některé nobilitace byly realizovány jako důsledek celoživotního úsilí jedince, jiné rodiny vděčí za své tituly událostem, které můžeme označit za osudové. Mezi ně nepatřily jen vojenské konflikty, ale také řada událostí civilního života, které z odstupu můžeme považovat za historické mezníky. Mezi ně patří i světová výstava ve Vídni roku 1873. Osud si s ní zahrál skutečně prapodivně. Namísto apoteózy vzestupu Rakousko-Uherska se stala symbolem prvního velké hospodářské krize. Velkolepá výstava navíc skončila katastrofálním finančním neúspěchem a deficitem, který musela uhradit státní pokladna. Přesto ji navštívilo sedm a čtvrt milionu návštěvníků a stala se symbolem modernizace podunajské monarchie.
 
Při této příležitosti povýšil císař František Josef I. řadu osob do šlechtického stavu, jiným udělil nejrůznější tituly, řády a vyznamenání. Jedním z oceněných byl shodou okolností i generálního sekretáře Pešťské pojištovny ve Vídni Josef Herzfeld. Na vídeňskou výstavu byl vyslán jako královský uherský lokální komisař a z tohoto důvodu také nejvyšším listem z 27. října 1873 získal řád Železné koruny III. třídy. Přibližně o rok později na jeho základě požádal o povýšení do rytířského stavu. Nobilitován byl listinou z 20. prosince 1874. Zároveň získal predikát rytíř (Ritter von) a erb s pozoruhodnou figurou hromosvodu, jež snad odkazovala na jeho činnost v Pešťské pojišťovně:
 
Ve zlatém štítě modré kosmé břevno se třemi zlatými srdci. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé jsou dvě zavřená zlatá křídla s modrým kosmým břevnem se třemi zlatými srdci. Na levé přílbě je v lokti ohnutá paže v modrém rukávu se zlatou manžetou držící v pěsti hromosvod s pozlacenou, třemi hroty zakončenou špicí. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem Aequam servare mentem.
 
 
ŽUPANIČ, Jan. Nobilitace spojené se světovou výstavou roku 1873. In Brňovják, Jiří a Zářický, Aleš (eds.), Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem. Výstup z mezinárodní konference Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. – 19. století pořádané ve dnech 8. – 9. 11. 2007 Ostravskou univerzitou v Ostravě a statutárním městem Ostrava, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 261-286.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com