Fuhrmann de Váralja

Listinou danou ve Vídni 9. dubna 1894 císař František Josef I. povýšil Andora Fuhrmanna, purkmistra města Eperjese (dnes Prešov, Slovensko), spolu se synem Ferenczem Andrásem Bélou vzešlým z manželství s Camillou Krutsay a syny Imrem a Andorem Alajosem a dcerou Irén Annou vzešlými z manželství s Irén Krutsay, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát váraljai (de/von Váralja) a erb:

V červeném štítě je na zeleném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatě korunovaný sloup z bílého mramoru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 435, 566-570 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com